Bơm chìm giếng Wilo

Wilo-EMU sprinkler pumps D..., K... and KM...

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 600 m3/h
 • - Cột áp max: 140 m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 25 °C

 • Wilo-EMU polder pumps

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 220 l/s
 • - Cột áp max: 170 m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 20 °C, higher temperatures on request

 • Wilo-EMU 10

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 400 l/s
 • - Cột áp max: 530 m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: fluid temperature (higher temperatures on request):NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °CNU 801 / NU 9... / NU 12.. / NU 16… / U… = 20 °CMinimum motor flow:NU 5... / NU 7... = 0.16 m/sNU 611 = 0.1 - 0.5 m/sNU 811 = 0.5 m/sNU 801 / NU 9... / NU 12… / NU

 • Bơm chìm đa tầng Wilo-EMU 8

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 55 l/s
 • - Cột áp max: 600 m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: Max. fluid temperature (higher temperatures on request): NU 4... / NU 5... / NU 6… / NU 7… / NU 811 = 30 °C NU 801 = 20 °C Minimum motor flow: NU 4… / NU 801 = 0.1 m/s NU 5... / NU 7... = 0.16 m/s NU 611 = 0.1 - 0.5 m/s NU 811 = 0.5 m/s Max. sand content:

 • Wilo-EMU 6

 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 9 l/s
 • - Cột áp max: 400m
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 30 °C, higher temperature upon request