Sản phẩm

NK-1000 (Standard Union Type_Female Both Ends)

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix V

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 280m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -20 deg C ~ 130 deg C

 • Bơm trục đứng đa tầng cánh Helix VE_Biến tần

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 240m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -20 deg C ~ 130 deg C

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHI

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 65m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -10 deg C ~ 110 deg C

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIE_Biến tần

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 30 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 90m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -10 deg C ~ 110 deg C

 • Bơm trục ngang đa tầng cánh Economy MHIL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 12 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 65m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -15 deg C ~ 90 deg C

 • CronoBloc-BL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 400 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 110m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -20 °C to +140 °C

 • Drain LP

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 12 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 10m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 35 °C

 • Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 450 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 155 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-BAC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 80 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 25m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -15 °C to +60 °C

 • Wilo-HiMulti 3

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 7 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 5m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 0 °C to +40 °C (+55 °C for 10 min)

 • Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 800 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 160 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Comfort COR Helix VE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 200 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 130 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +50 °C (+70 °C optional)

 • Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 85 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 150m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 65 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 150m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 17 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 150m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C

 • Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 130 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 97 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)

 • Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 75 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 160 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C (70 °C optional)