BƠM WILO

Wilo SiFire EN

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 700 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 140m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: Max +40 C degree

 • Wilo-PU

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 16 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 19 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C

 • Wilo-Port 800

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-Port 600

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-Plavis 015-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-Plavis 013-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-Plavis 011-C

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 300 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 4,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +60 °C

 • Wilo-PH

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 26 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 32 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +100 °C

 • Wilo-PC

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 1 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 32 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C

 • Wilo-Multivert MVISE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 14 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 110m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: ‐15 to +50 °C

 • Wilo-Multivert MVIS

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 14 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 100 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: ‐15 to +50 °C

 • Wilo-Multivert MVIL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 14 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 140 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -15 to +90 °C

 • Wilo-Multivert MVIE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 150 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 100 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -15 to +120 °C

 • Wilo-Multivert MVI

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 140 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 220 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: -15 to +120 °C (with EPDM), (-15 to +90 °C with FKM)

 • Wilo-MultiPress MP

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 7 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 55 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +35 °C

 • Wilo-MultiPress HMP

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 7 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 55 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: +5 °C to +35 °C