Bơm chìm nước thải Wilo

Wilo-HiSewlift 3

caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 5 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 8m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 35 °C

 • Wilo-EMUport FTS

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max:
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max:
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-EMUport CORE

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 40 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 31 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-EMU KS

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 160 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 42 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 - 40 °C

 • Wilo-EMU KPR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 2600 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 8m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40°C, higher temperatures on request

 • Wilo-EMU FA…T

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 2700 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 60 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40 °C, higher temperatures on request

 • Wilo-EMU FA...WR

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 125 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 35 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40 °C, higher temperatures on request

 • Wilo-EMU FA...RF

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 20 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 25 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40 °C, higher temperatures on request

 • Wilo-EMU FA (standard variant)

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 400 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 50 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 to 40 °C

 • Wilo-EMU FA (customized)

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 1500 l/s
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 90 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3 ‐ 40 °C, higher temperatures on request

 • Wilo-DrainLift XXL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 140 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 21 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C, for short periods up to 65 °C

 • Wilo-DrainLift XL

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 40 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 22vm
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C, for short periods up to 60 °C

 • Wilo-DrainLift WS 40 Basic

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 10 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 8m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng:

 • Wilo-DrainLift S

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 35 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 6m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 3…40 °C, short-term 60 °C

 • Wilo-DrainLift M

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 35 m3/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 8,5 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 40 °C, for short periods (3 min.) 60 °C

 • Wilo-DrainLift Con

  caption_1){ ?>
 • Thông số kỹ thuật
 • - Lưu lượng max: 600 l/h
 • caption_2){ ?>
 • - Cột áp max: 5,7 m
 • caption_3){ ?>
 • - Nhiệt độ chất lỏng: 50 °C